آموزش نقاشي به كودكان

زهرا احمدي هنر نقاشي يكي از زبان‌هايي است كه كودك با استفاده از آن با ديگران ارتباط برقرار مي‌كند. همچنين به نوعي استرس، ترس و كنجكاوي‌ و ديگر احساسات خود را از اين طريق  ابراز  مي‌كنند. كودكاني كه تحت آموزش نقاشي بوده‌اند به نسبت ديگر كودكان از ابراز بيان ايده و عقايد بهتري برخوردار هستند. همچنين